ആയ്‌ രാജാക്കന്മാര്‍


തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ആയ്‌ രാജവംശത്തിന്റെ ഉദ്‌ഭവത്തെപ്പറ്റി മതിയായ രേഖകളൊന്നുമില്ല. അണ്ടിരന്‍, തിതിയന്‍, അതിയന്‍ എന്നിവരാണ്‌ സംഘകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയ്‌ രാജാക്കന്മാര്‍. സംഘസാഹിത്യ കൃതികള്‍ ഇവരെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്‌. എ.ഡി.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കരുനന്തന്‍, കരുനന്തടക്കന്‍, വിക്രമാദിത്യ വരഗുണന്‍ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാര്‍ ആയ്‌ വംശത്തിലുണ്ടായി. വിക്രമാദിത്യവരഗുണനു ശേഷം ആയ്‌ വംശത്തിന്‌ പ്രത്യേക രാജവംശം എന്ന സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. പിന്നീട്‌ ആയ്‌ വംശം അപ്രത്യക്ഷമായി.[[BO21]]

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.