പദ്‌മങ്ങള്‍


മാന്ത്രിക, താന്ത്രിക കര്‍മങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കളങ്ങളാണ്‌ പദ്‌മങ്ങള്‍. പല നിറത്തിലുള്ള പൊടികള്‍ കൊണ്ട്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പദ്‌മങ്ങളില്‍ ഉപാസനാമൂര്‍ത്തി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നാണ്‌ സങ്കല്‌പം. വൃത്തം, ത്രികോണം, ചതുഷ്‌കോണം, ഋജുരേഖ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്‌ത ആകൃതികളില്‍ പദ്‌മങ്ങളുണ്ട്‌. 

അരിപ്പൊടികൊണ്ട്‌ വരച്ചശേഷം വര്‍ണ്ണപ്പൊടികള്‍ വിതറിയാണ്‌ പദ്‌മങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്‌. 

താന്ത്രികവിധിപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പദ്‌മങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരമാണ്‌. സ്വസ്‌തികം, നവകം, നവകം-പഞ്ചഗവ്യം, ചതുശ്ശുദ്ധി, അഷ്ടദളം, മുളയിടുന്ന പദ്‌മം, അഷ്ടദളം ദ്വാദശനാമം, വാസ്‌തുബലി, സര്‍പ്പബലി, നവഗ്രഹം, ഭദ്രകം, ശക്തിദണ്ഡകഭദ്രം, ചക്രാബ്‌ജം, ശിവമഹാകുംഭ സ്വസ്‌തികഭദ്ര പദ്‌മം, സ്വസ്‌തികഭദ്രകം, ഷഡ്‌ദളം, ശയ്യാവീഥിസ്വസ്‌തികം, കലശപദ്‌മങ്ങള്‍.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.